Предпринимательское право /на укр. языке/


сприяє організації матеріально-технічного забезпечення та інформаційного обслуговування підприємців, підготовці і перепідготовці кадрів; здійснює первісне облаштування неосвоєних територій обєктами виробничої і соціальної інфраструктури з продажем або передачею їх у кредит підприємцям;...

Преступление против государства. Бандитизм ст. 69 УК Украины


Такая столь чрезмерная трактовка позволяла карающим органам применять максимальное наказание вплоть до расстрела за деяния, угрожающие существованию и нормальному функционированию нового общественного строя. Уголовный кодекс 1926г. оставил норму о бандитизме без изменений (ст. 59-3 УК ). В 1927г....

Приватизация и аренда на Украине


Содержание. Введение I. Приватизация на Украине и место в ней арендных отношений. II. Мировой опыт развития аренды в АПК. III. Развитие арендных отношений на примере предприятий пищевой промышленности. IV. Лизинговые операции, проблемы их внедрения на Украине. Заключение. Список литературы. Введение. В...

Проблемы разграничения административных деликтов от преступлений /Украинское законодательство/


«Легче всего выяснить качественное отличие административного проступка от преступления... ", - пишет профессор Л. Е. Лунев, - «...путем анализа уголовно-правовых норм, устанавливающих отдельные составы преступлений, за которые виновные при определенных условиях могут подвергаться либо мерам уголовного...

Сущность и задачи юридической службы /на укр. языке/


вносить керівництву міністерства пропозиції щодо подання нормативного акта до Мінюсту для державної реєстрації, якщо цей акт зачіпає права, свободи і законні інтереси громадян або має міжвідомчий характер; бере участь у підготовці проектів актів законодавства, міжнародних договорів...

Таможенная территория и таможенная граница /Украина/


Территории свободных таможенных зон и свободных складов рассматриваются по общему правилу как находящиеся вне таможенной территории Украины. С точки зрения таможенного права они находятся за пределами таможенной границы. Вместе с тем из общего правила о выведении свободных таможенных зон и свободных...

Уголовное право /на укр. языке/


окремі злочини як однорідних, так і різновидних покарань. При частковому складанні остаточне покарання в усякому разі має бути за розміром більшим кожного з покарань, призначених за окремі злочини. Остаточне покарання, що призначається за сукупністю злочинів, повинно бути визначене...

Уголовное право: необходимая оборона и крайняя необходимость /на укр. языке/


Заподіяння шкоди в стані крайньої необхідності не є суспільно небезпечним і не має складу злочину, оскільки таки дії спрямовани на захист більш цінних благ та інтересів особи, чи держави. Крайня необхідність – це це випадок зіткнення двох інтересів, яки в рівною мірою охороняються законом, і...